Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

TAK, TO PRAWDA - SĄ TAKIE PIOSENKI, PRZY KTÓRYCH ZAMYKASZ OCZY I ALBO SIĘ UŚMIECHASZ, ALBO DO OCZU PODCHODZĄ ŁZY.
Reposted fromekstaza ekstaza viapozakontrola pozakontrola

July 02 2015

Reposted fromkauah kauah
'Ona nie raniła specjalnie. Faceci się w niej kochali, ona dawała im odrobinę nadziei. Ale w końcu tęsknota za nim zwyciężała...'
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viabadblood badblood
3740 d2c5 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viajointskurwysyn jointskurwysyn
6848 d1b6 500
Reposted frommisswindy misswindy viaanastasie anastasie
7428 1014 500
Reposted fromfreakish freakish viaasylopath asylopath
daj mi pięć minut i flaszkę tequili, a zniszczę swoje życie.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viapomruki pomruki
Reposted fromconchiglia conchiglia viapomruki pomruki
2989 6833
5966 1a64 500
Reposted fromgifluv gifluv viakamykowata kamykowata
Nie można się wyrzec palenia, gdy nie ma czego całować.
— Freud
Reposted frombeliveinme beliveinme viamadeliine madeliine
4171 a420
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viamadeliine madeliine
1126 c130
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viapomruki pomruki
5943 a679
Reposted fromktosiowa ktosiowa viapozakontrola pozakontrola
5332 3e63 500
Reposted fromnimeton nimeton viakrybus krybus
0932 f4ff 500
Reposted fromoolacile oolacile viaSurvivedGirl SurvivedGirl
5686 7fd5 500
Reposted fromyetzt yetzt viaikari ikari

July 01 2015

0972 380f
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaikari ikari
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl