Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

6359 e48a
Reposted fromApch Apch viademijohn demijohn
9627 289d
Reposted fromnezzmusic nezzmusic viademijohn demijohn

July 05 2015

Reposted fromprettyfoods prettyfoods vianadzienie nadzienie
Jestem mistrzynią zmarnowanych szans, od wydziaranych pleców aż po doktoraty. Jeśli coś można spieprzyć, to pewnie to spieprzę. Ale przecież mam całe życie, żeby się w końcu udało. Wy też.
— wyrwane z kontekstu
Reposted frommadeliine madeliine
5916 8d0f
5337 3d06 500
Reposted fromzbiorliterek zbiorliterek viablaxkseoul blaxkseoul
1376 4816 500
Reposted frompolandia polandia viaikari ikari
0577 1482
Reposted fromamatore amatore viasabvelqz sabvelqz
Reposted frommesoup mesoup viamartynkowa martynkowa
0210 a78a
Reposted frombloodymonk bloodymonk viamartynkowa martynkowa
0176 6f8f
Reposted fromosaki osaki viapozakontrola pozakontrola
TAK, TO PRAWDA - SĄ TAKIE PIOSENKI, PRZY KTÓRYCH ZAMYKASZ OCZY I ALBO SIĘ UŚMIECHASZ, ALBO DO OCZU PODCHODZĄ ŁZY.
Reposted fromekstaza ekstaza viapozakontrola pozakontrola

July 02 2015

Reposted fromkauah kauah
'Ona nie raniła specjalnie. Faceci się w niej kochali, ona dawała im odrobinę nadziei. Ale w końcu tęsknota za nim zwyciężała...'
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viabadblood badblood
3740 d2c5 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viajointskurwysyn jointskurwysyn
6848 d1b6 500
Reposted frommisswindy misswindy viaanastasie anastasie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl